Adresaci kursu: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanik, operator obrabiarek skrawiających